(1)
Tkachyk, P. P.; Zhyvchuk, V. L.; Lytvyn, V. V.; Oborska, O. V. Використання генетичних алгоритмів у задачах цілерозподілу в АСУ тактичної ланки. ВТЗ 2016, 66-70.