http://vtz.asv.gov.ua/issue/feed Військово-технічний збірник 2022-08-30T17:01:25+03:00 Рижов Євген (Ryzhov Yevhen) ryzhov_ev@asv.gov.ua Open Journal Systems <br><strong><img src="http://journals.uran.ua/public/journals/571/cover_vtz.png" style="float:left;border:0px #000000;margin-right:10px" width="146" height="217">Військово</strong><strong>-</strong><strong>Технічний&nbsp;</strong><strong>Збірник&nbsp;</strong>– друковане фахове наукове видання, що містить матеріали результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня <a href="http://www.asv.gov.ua/">Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного</a>, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Для науковців, викладачів, студентів, курсантів і всіх, хто цікавиться проблемами військової науки та техніки.<p> <strong>Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року Військово-технічний збірник занесений до оновленого <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1f5">Переліку фахових наукових видань України</a> (категорія Б) у галузі «технічні та військові науки» за спеціальністю 255 - Озброєння та військова техніка. </strong><p> <strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:&nbsp;</strong>КВ № <a href="http://vtz.asv.gov.ua/public/journals/571/certificate_571.jpg">22392-12292 ПP</a> від 24.10.2016.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>ISSN (Online):</strong> 2708-5228, <strong>ISSN (Print):</strong>&nbsp;2312-4458.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Вид видання:</strong>&nbsp;збірник.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Рік заснування: </strong>&nbsp;2009.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Статус видання:</strong>&nbsp;вітчизняне.</p> <p><strong>Періодичність:</strong>&nbsp;2 рази на рік.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Галузь науки:</strong>&nbsp;військові науки, технічні науки.</p> <p><strong>Сфера розповсюдження:</strong>&nbsp;загальнодержавна та зарубіжна.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Мови видання:</strong>&nbsp;українська, російська, англійська (змішаними мовами).</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Категорія читачів:</strong>&nbsp;науковці, педагоги, студенти, курсанти, військовослужбовці.</p> <p><strong>Тематична спрямованість: </strong> теоретичні, науково-технічні і технологічні проблеми створення, експлуатації, відновлення озброєння та військової техніки. Збірник містить матеріали результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.</p> <p><strong>Плата за публікацію та обробку:</strong> статті публікуються та рецензуються безкоштовно.</p> <p><strong>Головний редактор: </strong><strong>&nbsp;</strong>Настишин Юрій Адамович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Заступник головного редактора: </strong><strong>&nbsp;</strong>Корольов Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Відповідальний секретар: </strong></strong><strong>&nbsp;</strong>Рижов Євген Вікторович, кандидат технічних наук; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Технічний секретар:</strong></strong><strong>&nbsp;</strong>Корольова Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Відповідальний підрозділ: </strong><a href="http://www.asv.gov.ua/?q=ncsv">Науковий центр Сухопутних військ </a> Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.<br> <br> <strong>Адреса редакції видання: </strong>&nbsp;79026, Україна, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.</p> http://vtz.asv.gov.ua/article/view/263705 Перспективні напрями підвищення надійності радіоелектронної техніки на основі фізичного діагностування з використанням інформаційних технологій 2022-08-30T15:54:40+03:00 Сергій Глухов gluhov1971@ukr.net Лев Сакович lev@sakovich.com.ua Євген Рижов ryzhov_ev@asv.gov.ua Олександр Бабій al-babij@ukr.net Андрій Гальоса galosaandrew@gmail.com <p><em>В сучасних економічних умовах оновлення парку радіоелектронної техніки здійснюється повільно. Подальша експлуатація складних об’єктів радіоелектронної техніки високої вартості з нормативними термінами експлуатації 25−30 років стає можливою при наявності якісного діагностичного, метрологічного та інформаційного забезпечення, застосування якого дозволить з високою достовірністю визначати технічний стан об’єктів та проводити прогнозування залишкового ресурсу.</em></p> <p><em>В статті представлений огляд можливостей діагностичного забезпечення, математичні моделі фізичного діагностування та прогнозування технічного стану, визначені напрями подальших досліджень та обґрунтовано доцільність розробки нових рішень для підвищення надійності об’єктів радіоелектронної техніки із застосуванням нової системи діагностування та обробки діагностичної інформації.</em></p> 2022-06-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/263700 Дослідження напружено-деформованого стану ємностей спеціального призначення для зберігання вибухонебезпечних і токсичних речовин при їх нагріві 2022-08-30T15:22:17+03:00 Тарас Глова hlova_taras@ukr.net Михайло Семерак msemerak@ukr.net Богданна Глова kuznitska@ukr.net Ольга Корольова ok_im2@ukr.net <p><em>У роботі, використовуючи метод математичного моделювання, а також закони термодинаміки, одержано аналітичні залежності для дослідження напружено-деформованого стану сферичних резервуарів в залежності від різних температур поверхні цієї конструкції. Проведені розрахунки показали, що радіальні напруження є незначними у порівнянні з тангенціальними, які діють на розтяг. Найбільше абсолютне значення тангенціальні напруження приймають на внутрішній поверхні сферичної конструкції, які діють на розтяг та на зовнішній – стиск. Результати досліджень представлені графічно.</em></p> 2022-06-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/263704 Визначення потреби сухопутних військ у наземних роботизованих комплексах 2022-08-30T15:39:00+03:00 Олександр Купріненко kyprinenko@ukr.net Володимир Мочерад mocherad@ukr.net Сергій Загребельний zagrebs_1@ukr.net Олександр Слюсаренко slusarenkooi@gmail.com <p><em>Впровадження у військову сферу новітніх технологій розширює можливості сучасних систем озброєння та обумовлює зміни характеру загроз, форм і способів ведення збройної боротьби. Обмеженість ресурсів для симетричного протистояння збройній агресії Росії проти України, з одного боку, та реальні можливості використання новітніх технологій при формуванні асиметричного потенціалу протидії, з іншого, обумовлюють нагальну необхідність розроблення наземних роботизованих комплексів для потреб Сухопутних військ Збройних Сил України. У статті розглянуто проблемні питання, пов’язані з проведенням воєнно-наукових досліджень з визначення потреб та доцільності в розробленні (закупівлі) новітніх зразків наземних роботизованих комплексів. Показано, що невирішеність цих питань загострює протиріччя між розробниками наземних роботизованих комплексів та замовником (Сухопутними військами). З метою удосконалення механізму визначення потреби з наземних роботизованих комплексів запропоновано підхід, сутність якого полягає у дотриманні принципу єдності трьох категорій: необхідності, можливості та доцільності створення новітніх зразків наземних роботизованих комплексів. Реалізація зазначеного підходу дозволить формувати оперативно-тактичні вимоги до наземних роботизованих комплексів «не відірваних» від реальних потреб, науково-технічних та виробничо-економічних можливостей.</em></p> 2022-06-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/263674 Метод усунення надмірної затримки пакетів у вузлі комутації інформаційної мережі зв’язку спеціального призначення в умовах бойового застосування 2022-08-30T11:21:30+03:00 Богдан Волочій bvolochiy@ukr.net Андрій Кушик andrii.kushyk.mtrpa.2021@lpnu.ua Юрій Сальник jurasalnik@ukr.net Володимир Онищенко onishchenkovolodymyr@gmail.com Павло Казан pavlokua@ukr.net <p class="a"><span lang="UK">Для інформаційної мережі зв’язку спеціального призначення зі швидким і повільним потоками пакетів є критичною надмірна затримка пакетів у вузлах комутації для повільного потоку. Запропонований метод усунення надмірної затримки передбачає формування у вузлі комутації двох черг пакетів. Виведення пакетів на обслуговування з двох черг пакетів здійснюється за допомогою нової адаптивної процедури. Проведено порівняльне дослідження варіантів реалізації адаптивної процедури. Запропонований метод усунення надмірної затримки пакетів у вузлі комутації забезпечує підвищення ефективності функціонування інформаційної мережі зв’язку спеціального призначення в цілому.</span></p> 2022-06-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/263632 Перспективи застосування вібраційних транспортних пристроїв у військовій техніці 2022-08-29T15:48:07+03:00 Ігор Врублевський vrublew@gmail.com <p>Розглянуто можливості використання вібраційних пристроїв у якості транспортних механізмів деяких взірців військової техніки, зокрема у машинах інженерного озброєння. Вібраційні транспортні конвеєри, які широко використовуються у промисловості для переміщення вантажів на невеликі відстані, - це переважно пристрої з однокомпонентними прямолінійними коливаннями, в яких при великій швидкості транспортування реалізуються режими переміщення з підкидуванням, що неприпустимо при транспортуванні багатьох військових об’єктів, зокрема зброї та вибухонебезпечних вантажів. Вібраційне транспортування у безвідривних режимах (без підкидування) з великою швидкістю можливе при використанні незалежних (двокомпонентних) горизонтальних та вертикальних коливань робочого органу вібротранспортера. На основі аналізу впливу параметрів коливань на швидкість і стабільність вібраційного переміщення вантажів у безвідривних режимах зроблено висновок про доцільність використання горизонтальних коливань за гармонічним законом у білярезонансному режимі та вертикальних коливань з кусково-сталим пришвидшенням. Виведено рівняння, які описують оптимальні параметри такого закону. Запропоновано конструктивну схему вібраційного транспортера на основі тримасової коливної системи з дебалансним вібраційним приводом горизонтальних коливань та ексцентриковим віброприводом вертикальних коливань. Робочий орган вібротранспортера з’єднується з проміжним каркасом пружною системою вертикальних коливань, жорсткість якої налаштована на режим, віддалений від резонансу. Реактивний каркас з’єднується з проміжним каркасом пружною системою горизонтальних коливань, жорсткість якої забезпечує білярезонансний режим.&nbsp; Представлений вібраційний транспортер дозволить суттєво підвищити швидкість транспортування у безвідривних режимах, необхідних для переміщення вибухонебезпечних вантажів, а також збільшити кути підйому вантажів та зменшити вібрацію, яка передається у навколишнє середовище, що сприятиме його використанню у військовій техніці. Окреслено також ряд проблем, які потрібно розв’язати при конструюванні та впровадженні таких транспортних засобів у військовій техніці.</p> 2022-06-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/263680 Розширення інтервалу однозначності відновлення початкової фази сигналу триканальної двочастотної когерентної РЛС 2022-08-30T12:13:18+03:00 Зінаїда Грабчак ryzhov_ev@asv.gov.ua Юрій Косовцов ryzhov_ev@asv.gov.ua <p><em>Розвинуті </em><em>теоретичні та практичні положення</em> <em>забезпечення </em><em>однозначності визначення початкової фази радіолокаційного сигналу, які на відміну від відомих дозволяють розширити інтервал однозначності повної фази багатоканальної і багаточастотної когерентної РЛС до десятків метрів при радіолокаційному зондуванні в сантиметровому діапазоні з частотами порядку 10 ГГц. Отримана математична модель формування різниці фаз за різними частотами передавальних каналів триканальної двочастотної станції. Розроблені аналітичні залежності розрахунку прецизійних значень координат польоту снаряда за даними різниці фаз за різними частотами передавальних каналів триканальної двочастотної станції та п</em><em>роведені дослідження точності їх розрахунку. </em><em>Показано, що потенційна точність розрахунку координат польоту снаряда за різними значеннями швидкості польоту та кута кидання снаряда </em><em>знаходиться в межах (10<sup>-6</sup>/10<sup>-10</sup>)</em><em>&nbsp;</em><em>м</em><em>.</em></p> 2022-06-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/263682 Вплив відхилень початкової швидкості снаряда на кінематику снаряда 2022-08-30T12:32:38+03:00 Павло Ткачук ryzhov_ev@asv.gov.ua Лев Величко ryzhov_ev@asv.gov.ua Микола Войтович ryzhov_ev@asv.gov.ua Микола Сорокатий ryzhov_ev@asv.gov.ua <p><em>У роботі використовується математична модель визначення сили лобового опору повітря рухові снаряда, яка базується на розв’язуванні оберненої задачі динаміки. Знаючи дальності лету снаряда при певних кутах прицілювання, наведених в таблицях стрільб, визначається функціональна залежність сили лобового опору повітря рухові снаряда від його швидкості та інших чинників, також з врахуванням дії на снаряд його ваги і Коріолісової сили. Встановлено, що в залежності від кута прицілювання швидкість снаряда під час лету може поєднувати етапи руху зі швидкостями надзвуковою, підзвуковою, дозвуковою спадною або зростаючою. Досліджено вплив відхилень початкової швидкості від номінального значення для снаряда </em><em>ОФ-462Ж, випущеного з 122-мм гаубиці Д-30, заряд перший. Встановлено, що величини зміщень координати точки обнуління траєкторії руху снаряда, визначених на основі запропонованої математичної моделі, є по модулю майже однаковими при відхиленні початкової швидкості на <u>+</u>∆V<sub>0</sub>; табличні значення зміщень точки обнуління траєкторії, переважно, є більшими по модулю від теоретичних; найбільша розбіжність між ними є при куті прицілювання 45<sup>o</sup>00’; виявлення, які з величин зміщень теоретичні чи табличні відповідають реальності, можливе при проведенні полігонних досліджень.</em></p> 2022-06-23T00:00:00+03:00 Авторське право (c) 2022