http://vtz.asv.gov.ua/issue/feed Військово-технічний збірник 2021-12-21T10:58:29+02:00 Рижов Євген (Ryzhov Yevhen) ryzhov_ev@asv.gov.ua Open Journal Systems <br><strong><img src="http://journals.uran.ua/public/journals/571/cover_vtz.png" style="float:left;border:0px #000000;margin-right:10px" width="146" height="217">Військово</strong><strong>-</strong><strong>Технічний&nbsp;</strong><strong>Збірник&nbsp;</strong>– друковане фахове наукове видання, що містить матеріали результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня <a href="http://www.asv.gov.ua/">Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного</a>, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ. Для науковців, викладачів, студентів, курсантів і всіх, хто цікавиться проблемами військової науки та техніки.<p> <strong>Наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року Військово-технічний збірник занесений до оновленого <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e17847426a2d0ab1f5">Переліку фахових наукових видань України</a> (категорія Б) у галузі «технічні та військові науки» за спеціальністю 255 - Озброєння та військова техніка. </strong><p> <strong>Свідоцтво про державну реєстрацію:&nbsp;</strong>КВ № <a href="http://vtz.asv.gov.ua/public/journals/571/certificate_571.jpg">22392-12292 ПP</a> від 24.10.2016.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>ISSN (Online):</strong> 2708-5228, <strong>ISSN (Print):</strong>&nbsp;2312-4458.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Вид видання:</strong>&nbsp;збірник.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Рік заснування: </strong>&nbsp;2009.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Статус видання:</strong>&nbsp;вітчизняне.</p> <p><strong>Періодичність:</strong>&nbsp;2 рази на рік.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Галузь науки:</strong>&nbsp;військові науки, технічні науки.</p> <p><strong>Сфера розповсюдження:</strong>&nbsp;загальнодержавна та зарубіжна.</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Мови видання:</strong>&nbsp;українська, російська, англійська (змішаними мовами).</p> <p style="" margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;background:white""=""><strong>Категорія читачів:</strong>&nbsp;науковці, педагоги, студенти, курсанти, військовослужбовці.</p> <p><strong>Тематична спрямованість: </strong> теоретичні, науково-технічні і технологічні проблеми створення, експлуатації, відновлення озброєння та військової техніки. Збірник містить матеріали результатів наукових досліджень наукових і науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, інших вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.</p> <p><strong>Плата за публікацію та обробку:</strong> статті публікуються та рецензуються безкоштовно.</p> <p><strong>Головний редактор: </strong><strong>&nbsp;</strong>Настишин Юрій Адамович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Заступник головного редактора: </strong><strong>&nbsp;</strong>Корольов Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Відповідальний секретар: </strong></strong><strong>&nbsp;</strong>Рижов Євген Вікторович, кандидат технічних наук; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Технічний секретар:</strong></strong><strong>&nbsp;</strong>Корольова Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів, Україна.<br> <br> <strong>Відповідальний підрозділ: </strong><a href="http://www.asv.gov.ua/?q=ncsv">Науковий центр Сухопутних військ </a> Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.<br> <br> <strong>Адреса редакції видання: </strong>&nbsp;79026, Україна, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.</p> http://vtz.asv.gov.ua/article/view/245868 Структурно-функціональний аналіз розвідувально-вогневої системи та декомпозиція її функцій та підсистем 2021-12-01T20:12:24+02:00 Олександр Майстренко maj_Alex@ukr.net Олександр Караванов karavanov77@gmail.com Андрій Щерба shch_ay@ukr.net <p class="a"><span lang="UK">Встановлено, що роль розвідувально-вогневих систем (РВС) у здійсненні вогневого ураження противника у військових конфліктах, що відбуваються на початку ХХІ ст., зросла до 75<span style="color: black;">%. Однак виявлено, що ефективність застосування зазначених систем залежить від якості їх комплектування. Основними чинниками, що досить часто не враховуються при комплектуванні, є можливості, взаємосумісність, стійкість функціонування кожного елемента, вплив елементів на стійкість функціонування один одного та на функціонування РВС в цілому. Проведений аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що станом на сьогодні не обґрунтовано підходи щодо визначення складу РВС з урахуванням вказаних чинників.</span></span></p> <p class="a"><span lang="UK">Враховуючи вищезазначене, вирішено провести структурно-функціональний аналіз РВС та декомпозицію її функцій та підсистем. З цією метою на основі методу кластерного аналізу розроблено і обґрунтовано алгоритм о<span style="color: black;">б’єднання множини завдань, які виконують РВС, у групи. Для отримання обґрунтованих даних щодо здійснення такого об’єднання застосовано метод експертної оцінки.</span></span></p> <p class="a"><span lang="UK" style="color: black;">Відповідно до запропонованого алгоритму, спочатку визначено основні завдання, до виконання яких залучаються РВС. Далі сформовано експертну групу та визначено коефіцієнт відносної компетентності кожного її члена. Експертам було запропоновано об’єднати визначені завдання за характерними ознаками у довільну кількість груп. Обробивши судження експертів, було встановлено 10 характерних груп. На завершення експертам запропоновано об’єднати отримані групи таким чином, щоб кожне об’єднання складалось зі схожих об’єктів, а об’єкти різних об’єднань істотно відрізнялись.</span></p> <p class="a"><span lang="UK" style="color: black;">За результатами роботи виявлено функціональну взаємопов’язаність завдань, процесів і підсистем РВС. Також встановлено, що типова РВС буде складатись з трьох підсистем (управління, розвідки та вогневого впливу), які виконують специфічні для кожної з них функції.</span></p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/246536 Дослідження параметрів витікання токсичних та вибухонебезпечних речовин і газів при дії високого тиску з ємностей спеціального призначення при їх зберіганні 2021-12-08T13:24:42+02:00 Михайло Семерак msemerak@ukr.net Тарас Глова hlova_taras@ukr.net Богданна Глова kuznitska@ukr.net Оксана Петрученко voksanietko@gmail.com <p class="a"><span lang="UK">У роботі методом математичного моделювання з використанням законів термодинаміки та механіки рідин і газів одержані аналітичні залежності для дослідження параметрів витікання токсичних та вибухонебезпечних речовин і газів при дії високого тиску з ємностей при їх зберіганні. При моделюванні процесу швидкості витікання газу було використано принцип Сен-Венана. Одержано залежність тривалості витікання газу з ємностей спеціального призначення при зміні площі аварійного отвору і перепаду тиску. Отримані співвідношення дають змогу визначити швидкість та масову витрату газу в залежності від площі отвору, часу витікання та різниці тисків.&nbsp;</span><span lang="UK">Результати досліджень представлені графічно. </span></p> 2021-12-21T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/246538 Врахування реальних метеорологічних умов при плануванні польотного завдання безпілотного літального апарата 2021-12-08T13:45:23+02:00 Павло Ткачук ryzhov_ev@asv.gov.ua Олександр Коцемир sanya83dinamo@gmail.com Сергій Соколовський sokol-of-sky@ukr.net Дмитро Білоус bilousdi97@gmail.com <p class="a"><span lang="UK">У статті проаналізовано зовнішні чинники, які впливають на зниження льотно-технічних характеристик безпілотного літального апарата (БпЛА) А-1СМ ''Фурія'', встановлено залежності показників тривалості польоту від величин метеорологічних параметрів та можливі негативні наслідки при їх неврахуванні. Запропоновано алгоритм для визначення параметрів, що характеризують вплив метеорологічних елементів на льотні можливості БпЛА. Методами порівняння та експерименту детально досліджено вплив параметрів вітру і температури повітря на зміну льотно-технічних можливостей БпЛА та обґрунтовано методику врахування метеоумов при плануванні польотного завдання БпЛА. Запропоновано методику врахування реальних метеорологічних умов при плануванні польотного завдання БпЛА. Практичне використання отриманих результатів дозволить виключити випадки зриву виконання розвідувальних завдань, втрати БпЛА внаслідок планування польотного завдання без урахування реальних метеорологічних умов. </span></p> 2021-12-21T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/245776 Застосування методу аналізу ієрархій для оцінювання програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації 2021-12-01T10:19:37+02:00 Юрій Бударецький juriybud@ukr.net Юрій Щавінський jushavinsky@ukr.net Валерій Кузнецов valeriykuz79@gmail.com Сергій Ніколаєв hlova_taras@ukr.net <p>У статті проведений аналіз сучасного стану методів оцінювання програмного забезпечення комплексів засобів автоматизації управління вогнем артилерійських систем, що поступають на озброєння артилерійських підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Визначена актуальна проблема проведення перевірки та сертифікації розроблених зразків спеціального програмного забезпечення таких комплексів, яка полягає у відсутності установлених процедур оцінювання, великої долі суб’єктивної складової в існуючих методиках оцінювання програмного забезпечення, неузгодженості їх норм щодо державних і міжнародних стандартів. В концептуальній моделі оцінювання якості програмного забезпечення, що пропонується, визначені нові метрики, які будуть характеризувати&nbsp; спеціальне програмне забезпечення, що забезпечує функціонування комплексів засобів автоматизації управління вогнем артилерійських підрозділів при виконанні ними завдань вогневого ураження і відображає особливість застосування артилерійських систем. Для оцінювання запропонованих нових метрик визначені і обґрунтовані елементи їх оцінювання та математичний апарат для проведення розрахунків. Для визначення величини впливу показників на загальну якість програмного забезпечення запропонований новий підхід, який полягає у застосуванні методу аналізу ієрархій при визначенні пріоритету&nbsp; показників елементів, метрик, критеріїв і факторів на кожному рівні ієрархії. Застосування багатокритеріального аналізу методу аналізу ієрархій забезпечує уникнення суб’єктивності експертів при оцінюванні якості спеціального програмного забезпечення, дозволяє виявити вузькі місця в розроблених тактико-технічних вимогах до програмного забезпечення вказаних комплексів засобів автоматизації артилерійських систем та враховувати взаємний вплив показників на загальну якість.&nbsp; Визначена удосконалена методика, яка більш повно охоплює процес оцінювання програмного забезпечення, в подальшому буде основою для створення системи забезпечення якості програмних засобів комплексів засобів автоматизації та формування&nbsp; інструменту для їх сертифікації.</p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 Юрій Бударецький, Юрій Щавінський , Валерій Кузнецов , Сергій Ніколаєв http://vtz.asv.gov.ua/article/view/245823 Застосування спектрального аналізу для визначення фазового зсуву сигналів з рівними амплітудами з використанням двопівперіодного перетворення при вимірюванні характеристик озброєння 2021-12-01T13:22:13+02:00 Сергій Тишко sergeytyshko57@gmail.com Олександр Лаврут alexandrlavrut@i.ua Віктор Смоляр smolar436@gmail.com Олег Забула 1968zabul@gmail.com Юрій Черніченко chernichenko.ym@gmail.com <p><em>В статті визначено перелік технічних характеристик озброєння та військової техніки (ОВТ), значення яких вимірюється із застосуванням фазових методів. Проведено аналіз відомих методів, що знайшли широке застосування у вимірювальній техніці, яка призначена для визначення технічних характеристик, пов’язаних з вимірюванням фазового зсуву під час розробки, виготовлення та експлуатації ОВТ. На підставі даного аналізу було визначено, що вимірювальні системи, призначені для визначення фазового зсуву двох гармонічних сигналів, у своєму складі мають два канали передачі інформації. Ця архітектура реалізації вимірювальних систем приводить до того, що суттєвий вплив на точність вирішення запропонованої вимірювальної задачі має складова похибки, обумовлена фазовою несиметрією каналів передачі сигналів, а також внутрішні та зовнішні шуми. В якості альтернативного підходу рішення вимірювальної задачі визначення фазового зсуву двох гармонічних сигналів, який дозволить суттєво зменшити складову похибки, обумовлену фазовою несиметрією каналів передачі інформацій, запропоновано використовувати сигнал, отриманий при сумуванні гармонічних сигналів після проведення двопівперіодного перетворення з подальшим проведенням його спектрального аналізу. З метою реалізації вищезазначеного підходу проведено постановку завдання з визначення фазового зсуву двох гармонічних сигналів, з використанням спектрального аналізу сигналу, отриманого при сумуванні гармонічних сигналів після проведення їх двопівперіодного перетворення. Визначено перелік припущень, необхідних для синтезу аналітичних співвідношень, які встановлюють взаємозв’язок між спектрами фаз та амплітуд (потужності) сигналу, отриманого при сумуванні гармонічних сигналів після проведення їх двопівперіодного перетворення та фазовим зсувом двох гармонічних сигналів. Запропоновані аналітичні співвідношення, які встановлюють взаємозв’язок між вищезазначеними характеристиками. Показано, що значення спектра фаз та амплітуд, які розраховані з використанням запропонованих виразів, відрізняються від значень, які отримані при розрахунках з використанням коефіцієнтів ряду Фур’є, не більше ніж на 0,1%.</em></p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/245840 Вплив бічного вітру та фронтальної швидкості танка на бічне зміщення снаряда 2021-12-01T15:05:57+02:00 Микола Сорокатий ryzhov_ev@asv.gov.ua Микола Войтович ryzhov_ev@asv.gov.ua Лев Величко ryzhov_ev@asv.gov.ua Ольга Москальова moskalo1975@gmail.com <p><em>У роботі вказується сфера застосування формули визначення величини бічного зміщення снаряда під дією бічного вітру, яку використовують при складанні таблиць стрільби. Вказується, що використання цієї формули є правомірним за таких умов: сила лобового опору повітря рухові снаряда пропорційна квадрату його швидкості; компоненти швидкості вітру є значно меншими від горизонтальної складової швидкості снаряда; проєкції швидкості снаряда на осі Оу та </em><em>Oz</em><em> є значно меншими від проєкції на вісь Ох; безрозмірний коефіцієнт опору та величина бічного вітру є величинами сталими. </em></p> <p><em>Однак у дійсності сила опору руху снаряда тільки іноді пропорційна квадрату його швидкості; компонента швидкості снаряда відносно осі О</em><em>z</em><em> не завжди є значно меншою від її компоненти відносно осі Ох, а може бути навіть більшою від неї; коефіцієнт опору не є величиною сталою, а залежить від значенням числа Маха, тому можна його вважати сталим тільки при стрільбі на малі віддалі. </em></p> <p><em>Автори пропонують математичну модель визначення величини бічного зміщення снаряда під дією бічного вітру. Вважається, що сила дії бічного вітру на снаряд залежить від таких чинників: густини повітря; максимальної площі повздовжнього перерізу снаряда; різниці між величиною бічної складової швидкості вітру та швидкістю бічного зміщення снаряду, яка піднесена до певної степені. </em></p> <p><em>Визначені на основі запропонованої математичної моделі значення величин бічного зміщення снаряда під дією бічного вітру при стрільбі на малі віддалі незначно відрізняються від величин бічного зміщення, вказаних у таблицях стрільб. Проте зі збільшенням віддалі стрільби різниця між цими величинами весь час зростає і величина бічного зміщення снаряда, визначена теоретично, є значно більшою від вказаної в таблицях стрільб. Крім того, в роботі досліджується вплив фронтальної швидкості танка на величину бічного зміщення снаряда з врахуванням дії бічного вітру.</em></p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/245863 Динамічне комплексування зображень з видимого та інфрачервоного каналів прицільно-спостережного комплексу за методом комплексного матричного формалізму 2021-12-01T19:25:03+02:00 Дмитро Хаустов khaustov_d@ukr.net Ярослав Хаустов khaustov_y@i.ua Євген Рижов zheka1203@ukr.net Олег Бурашніков oleg_gelo973@ukr.net Едуард Личковський biophysics@meduniv.lviv.ua Юрій Настишин nastyshyn_yuriy@yahoo.com <p>Застосуванням нових математичних та комп’ютерних підходів для реєстрації та комплексування зображень цілей із видимого та інфрачервоного каналів прицільно-спостережного комплексу (ПСК) – один із шляхів підвищення ефективності ПСК зразків бронетанкового озброєння. Сучасні підходи до підвищення ефективності комплексування зображень зводяться до підвищення видимості цілі шляхом підвищення індексів якості комплексованих зображень. В роботі обгрунтовується принципово новий підхід до комплексування зображень, а саме динамічне комплексування, при якому ціль спостерігається у режимі відеокліпа, скомпонованого із послідовності стаціонарних комплексованих зображень, отриманих при різних параметрах комплексування, на відміну від традиційного стаціонарного комплексування, при якому рішення приймається із одного комплексованого зображення. На відміну від стаціонарного комплексування, метою якого є підвищення видимості цілі, динамічне комплексування дає змогу підвищити помітність цілі. Принцип динамічного комплексування, що пропонується в роботі, грунтується на матричному формалізмі, при якому комплексоване зображення будується у формі комплексної векторної функції, що за своєю математичною формою є аналогом вектора Джонса еліптично поляризованої світлової хвилі, що відкриває можливість матричного перетворення вектора комплексного комплексованого зображення та його параметризації за аналогією матричного формалізму Джонса для світлової хвилі. В статті наведено математичні принципи матричного формалізму, який лежить в основі динамічного комплексування, наведено приклади стаціонарного та динамічного комплексування за методом векторної функції та проведено порівняння із відповідними зображеннями, комплексованими за алгоритмами вагового складання в полі дійсних та комплексних скалярів. Показано, що підбором вагових коефіцієнтів загальний вигляд комплексованого амплітудного векторного зображення можна звести до алгоритмів вагового та усередненого складання в полі дійсних скалярів, вагового амплітудного та середньоквадратичного зображення в полі комплексних скалярних чисел та середньогеометричного зображення в полі комплексних векторів, які, таким чином, є частковими випадками загальної форми комплексованого амплітудного зображення в полі комплексних векторів.</p> <p>Наведені в роботі анімаційні зображення, отримані за методом комплексної векторної функції, наочно ілюструють підвищення помітності об’єкта спостереження за рахунок динамічної зміни параметрів комплексування.</p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/247447 Ударна дія снарядів на спеціальні захисні споруди та способи підвищення їх захисної спроможності 2021-12-16T10:41:32+02:00 Андрій Андрухів ryzhov_ev@asv.gov.ua Андрій Баранов ryzhov_ev@asv.gov.ua Надія Гузик hryntsiv@ukr.net Богдан Сокіл sokil_b_i@ukr.net Марія Сокіл sokil_b_i@ukr.net <p><em>Розроблено методику дослідження реакції пружних елементів захисних споруд на серію ударних дій снарядів. У роботі пружні елементи захисної споруди моделюються однорідними балками, а динамічна дія снарядів&nbsp; – миттєвими точково прикладеними силами. Вплив останніх у побудованій математичній моделі динамічного процесу, що є крайовою задачею для гіперболічного рівняння, відображено за допомогою дельта-функцій Дірака. Отримано аналітичні залежності для описання пружних деформацій захисного елементу, які є базовими для визначення міцнісних характеристик. Запропоновано шляхом модернізації захисних елементів споруд підвищити їх захисну спроможність.</em></p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/246543 Дослідження наслідків порушення технології виготовлення окремих елементів гусеничної стрічки БМП-2 2021-12-08T14:54:56+02:00 Руслан Кузьменко kuru1978@gmail.com Микола Ковба mykola.kovba@gmail.com Олександр Поповченко popow4enko@gmail.com Тарас Ковбасюк felcproject@gmail.com Сергій Швачко shvsg0984903405@gmail.com <p><em>Для встановлення причин руйнування болта фіксації скоби пальців трака гусеничної стрічки військової техніки провели комплекс інструментальних матеріалознавчих досліджень. Виявили, що для виготовлення зруйнованого болта використали не рекомендовану конструкційну вуглецеву покращувальну сталь марки 38ХС, а конструкційну вуглецеву сталь марки 30ХМ, яку застосовують для продукування деталей паропроводів. Окрім цього в матеріалі зруйнованого болта виявили дефекти вальцювання і термічної обробки, що зумовили зменшення характеристик міцності та в’язкості. Погано підібраний матеріал болта фіксації, дефекти, набуті в процесі вальцювання та термічної обробки, не зовсім вдала конструкція болта викликали втрату конструктивної міцності та, як наслідок, – руйнування болта за механізмом зрізування.</em></p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/246564 Методичний підхід з оцінки стану зразків озброєння та військової техніки на основі дерев алгоритмів 2021-12-08T16:40:21+02:00 Володимир Дудник ryzhov_ev@asv.gov.ua Олексій Гріщин ryzhov_ev@asv.gov.ua Віталій Нетребко ryzhov_ev@asv.gov.ua Руслан Прус ryzhov_ev@asv.gov.ua Мар’ян Волощук ryzhov_ev@asv.gov.ua <p>Запропоновано механізм синтезу дерев класифікації за фіксованою початковою інформацією (у вигляді навчальної вибірки) для задачі розпізнавання технічного стану зразків озброєння та військової техніки.</p> <p>Побудоване алгоритмічне дерево класифікації (модель) дозволяє класифікувати (розпізнавати) всю навчальну вибірку&nbsp; за якою побудована схема класифікації технічного стану зразків озброєння та військової техніки. На базі запропонованої концепції алгоритмічних дерев класифікації побудований набір моделей, які забезпечують ефективну класифікацію та прогнозування технічного стану зразків озброєння та військової техніки.</p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/247237 Дослідження діагностичних моделей підсистем електроживлення радіоелектронних засобів 2021-12-14T11:07:38+02:00 Євген Рижов zheka1203@ukr.net Лев Сакович lev@sakovich.com.ua Олексій Ходич alexhod-kijaw@gmail.com Олександр Ковальов kovalev.public2020@gmail.com Юрій Настишин nastyshyn_yuriy@yahoo.com <p class="a"><span lang="UK">Комплексний показник надійності радіоелектронних засобів – коефіцієнт готовності – суттєво залежить від середнього часу їх відновлення. При цьому найбільші працевитрати фахівці ремонтних органів витрачають на пошук несправного елемента. Діагностичне забезпечення ремонту залежить від моделей, які використовують при розробці алгоритмів пошуку дефектів. Найбільш поширене використання діагностичних моделей у вигляді графа інформаційно-енергетичних зв’язків, який складається з трьох видів структур: послідовне з’єднання елементів, конвергуючі і дівергуючі. При цьому останні не отримали необхідного дослідження.</span></p> <p class="a"><span lang="UK">У статті в результаті дослідження впливу форм графа інформаційно-енергетичних зв’язків на показники якості діагностичного забезпечення підсистем електроживлення радіоелектронних засобів вперше отримано аналітичні залежності кількісної оцінки керованих змінних на середній час відновлення. Це дозволяє підвищити якість діагностичного забезпечення існуючих і перспективних зразків під час їх проєктування. Мінімізація діагностичних помилок дає можливість перевірки доцільності використання діагностичного і метрологічного забезпечення під час поточного ремонту радіоелектронних засобів агрегатним методом, що зменшує час відновлення працездатності, особливо в польових умовах.</span></p> <p class="a"><span lang="UK">Розглянуто можливі в залежності від обсягу вихідних даних способи кількісної оцінки ймовірності переважного вибору гілок підсистем електроживлення радіоелектронних засобів, що також знижує середній час їх відновлення за рахунок перевірки в першу чергу найменш надійних і які не потребують багато часу на виконання перевірок і усунення несправностей. </span></p> <p class="a"><span lang="UK">Отримані результати доцільно використовувати під час удосконалення діагностичного і метрологічного забезпечення підсистем електроживлення існуючих радіоелектронних засобів і його розробки для перспективних зразків з метою підвищення якості поточного ремонту незалежно від структури вибору.</span></p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021 http://vtz.asv.gov.ua/article/view/247240 Моделювання та прогноз ймовірності станів систем технічного забезпечення застосування озброєння та військової техніки 2021-12-14T11:34:31+02:00 Олександр Угольніков coalman6@gmail.com Борис Дем’янчук bademyanchuk@ukr.net Сергій Шелухін 7149218@ukr.net Олег Малиновський olegmalinovskiyoisv@gmail.com Артем Косенко kosenko_artem@ukr.net <p class="a"><span lang="UK">У статті розглянуто ймовірнісну модель процесів у складних системах технічного забезпечення військової автомобільної техніки. Одним з методів дослідження таких систем є їх представлення у вигляді сукупності станів, в яких може перебувати система. Між станами відбуваються переходи, інтенсивності і ймовірності яких вважаються відомими. Графічно система представляється за допомогою графа станів і переходів, предметом дослідження є ймовірності знаходження системи технічного забезпечення в цих станах. Графу станів і переходів ставиться у відповідність система диференціальних рівнянь першого порядку для ймовірностей знаходження системи в основних станах. Пропонується метод точного розв’язання системи диференціальних рівнянь, заснований на використанні операційного числення. При цьому система лінійних диференціальних рівнянь трансформується в систему лінійних алгебраїчних рівнянь відносно зображень за Лапласом невідомих ймовірностей. Використання матричного числення дозволяє записати отримані результати в компактному вигляді і використовувати при розрахунках ефективні алгоритми лінійної алгебри. Застосування моделі проілюстровано на прикладі розв’язання задачі технічного забезпечення маршу колони батальйонної тактичної групи, що включає колісну та гусеничну техніку.</span></p> 2021-12-08T00:00:00+02:00 Авторське право (c) 2021