Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче подані необхідні пояснення).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал". Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

   

  ВИМОГИ ДО НАБОРУ

  Формат аркуша: А4.

  Параметри сторінки (відступи від краю): зверху – 2 см; знизу – 2,5 см; зліва –2,25 см;  справа – 2,25 см.

  Шрифт статті – Times New Roman; звичайний; кегль – 10 пт, міжрядковий інтервал (множник) – 1,1.

  Текст статті розташовується у два стовпчики однакової ширини –8 см, відстань між стовпчиками – 0,5 см; відступ першого рядка абзацу –0,75 см; вирівнювання – за шириною.

  Підзаголовок (кегль – 12 пт): напівжирний; відступів немає; вирівнювання – центроване; зверху та знизу відокремлюється 6 пунктами.

   

  Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її вимірювання ставте нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + пробіл).

   

  Набір формул: редактор формул Ms Equation.

  Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри і таблиці.

  Розмір та стиль формул: наведені в pdf-файлі.

  Таблиці повинні мати назву (напівжирний, кегль – 9 пт), яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва таблиці має бути згрупована із таблицею.

   

  Рисунки обов’язково супроводжуються підрисунковими підписами (напівжирний, кегль – 9). Підрисунковий підпис повинен розміщуватися безпосередньо під рисунком та має бути вирівняним по ширині.

  Кольорові рисунки публікуються в кольоровому форматі online, але у форматі сірого при друці на папері, а тому повинні забезпечувати належну якість після друку у формат сірого.

  Допускається розташування великих рисунків, формул і таблиць в одну колонку (до16,5 см).

   

  Наводиться два списки літератури (виділяються підзаголовком та оформлюється (кегль – 9 пт, курсив)):

  Список літератури: відповідно до ДСТУ 8302:2015 “Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання”.

  – References: англійською мовою та транслітерацією латиницею – Зразок оформлення представлено нижче.

  References приводиться окремим блоком, після попереднього Списку літератури, повторюючи послідовність бібліографічних посилань на цитовані літературні джерела (надалі: посилання). Кожне посилання у блоці References оформлюється у відповідності до Harvard style BSI: British Standards Institution.

  Список літератури (References) повинен включати:

  – не менше 10 посилань;

  – не менше 60 % посилань з ідентифікатором цифрового об’єкту (DOI – Digital Object Identifier);

  – не менше 40% посилань, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus та/або Web of Science Core Collection.

  Список літератури (References) не може включати більше 20% самоцитування авторів.

   

  УВАГА! Остання сторінка статті заповнюється не менш ніж на 3/4.

   

  СТРУКТУРА РУКОПИСУ

   

  Текст рукопису статті повинен мати таку структуру: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження та опис їхнього значення для подальшого розвитку досліджуваної наукової проблеми; список літератури (References). Отримані результати, які пропонуються до друку в науковій статті повинні нести наукову новизну та практичне значення. Процедура отримання наукового результату повинна бути описана настільки детально, щоб Читач міг самостійно відтворити результат чи оцінити його достовірність. Якщо Читач не має можливості перевірити достовірність отриманого результату, то такий рукопис кваліфікується як інформаційне повідомлення. Рукописи, що не відповідають тематиці журналу, не несуть наукової новизни або мають характер інформаційного повідомлення до розгляду не приймаються та відхиляються за рішенням головного редактора.

  Текст статті розбивається на відповідні розділи із підзаголовками, які виділені напівжирним шрифтом, кегль – 12 пт, відступ зверху та знизу – 6 пунктів.

   

  На останньому аркуші статті після списку літератури (References) наводяться (9 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0): назва статті, прізвища та ініціали авторів, анотація (де зазначається наукова проблематика, суть досліджень, використані методи, отримані результати і висновки), ключові слова.

  Якщо основною мовою статті є українська, то анотація англійською мовою повинна бути розширеною та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

  Якщо основною мовою статті є англійська, то анотація українською мовою повинна бути розширеними та мати загальний обсяг не менш ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова.

   

  Відомості про авторів (подаються українською та англійською мовами), які включають в себе:

  – прізвище, ім’я та по батькові;

  – назва установи, де працює автор, її місце розташування (місто, країна);

  – посада, науковий ступінь, вчене звання;

  – контактний номер телефону, електрона адреса;

  – обліковий запис автора ORCID.

   

  Зразок оформлення списку бібліографічних посилань та REFERENCE

  Характер-ка джерела

  Бібліографічне посилання

  ДСТУ 8302:2015

  REFERENCE

  Harvard style BSI (British Standards Institution)

  Книги

  Васілевський О. М., Ігнатенко О. Г. Нормування показників надійності технічних засобів : навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2013. 160 с.

  Vasilevskyi O.M. and Ihnatenko O.G. (2013), "Normuvannia pokaznykiv nadiinosti tekhnichnykh zasobiv" [Standardization of reliability indicators of technical means]: Tutorial, VNTU, Vinnytsia, 160 p. [in Ukrainian].

  Авто­реферати дисертацій

  Башинська О.О. Інформаційна технологія оцінки якості безпілотних авіаційних комплексів за даними технічної діагностики : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06: Чернігів. нац. технол. ун-т, 2020. 20 с.

  Bashynska О.О. (2020), "Informatsiina tekhnolohiia otsinky yakosti bezpilotnykh aviatsiinykh kompleksiv za danymy tekhnichnoi diahnostyky" [Information technology for assessing the quality of safe emergency systems based on the data of technical diagnostics]:  Abstract of Ph.D. dissertation. Chernihivskyi natsionalnyi tekhnolohichnyi universytet, Chernihiv, 20 p. [in Ukrainian].

  Законо­давчі та нормативні документи

  Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.

  The order of the Ministry of Education and Science (2017), "Pro zatverdzhennia Vymoh do oformlennia dysertatsii: nakaz Ministerstva osvity i nauky vid 12.01.2017 р. № 40" [About the statement of Requirements to registration of the dissertation]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. Issue 20. pp. 136–141. [in Ukrainian].

  Патенти

  Спосіб виявлення та ураження цілі інженерними боєприпасами: пат. 115362 Україна: МПК G06G7/80, G01С21/00. № 201611560 ; заявл. 15.11.2016 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. 4 с.

  Patent of Ukraine (2017), "Sposib vyiavlennia ta urazhennia tsili inzhenernymy boieprypasamy" [Method of detecting and hitting target with engineering ammunition]. Patent 115362 Ukraina, IPC G06G7/80, G01С21/00. № 201611560; stated 15.11.2016; published 10.04.2017, Bulletin № 7, 4 p. [in Ukrainian].

  Стандарти

  ДСТУ 2862-94. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги. Київ: Держстандарт України, 1994. 32 с.

  State Standart of Ukraine (1994), "2862-94. Metody rozrakhunku pokaznykiv nadiinosti. Zahalni vymohy" [2862-94. Methods of calculating reliability indicators. general requirements]. Derzhstandart Ukrainy, Kyiv, 32 p. [in Ukrainian].

  Матеріали конферен­цій (тези, доповіді)

  Глухов С. І., Романенко В. П. Методика діагностування та прогнозування технічного стану об’єктів РЕТ при використанні автоматизованої системи технічного діагностування. Cучасні інформаційні технології та кібербезпека : зб. тез доп. наук.-практ. конф., Житомир. С. 195-196.

  Hlukhov S.І. and Romanenko V.P. (2018), "Metodyka diahnostuvannia ta prohnozuvannia tekhnichnoho stanu obiektiv RET pry vykorystanni avtomatyzovanoi systemy tekhnichnoho diahnostuvannia" [Methods of diagnosing and forecasting the technical condition of RET objects using an automated system of technical diagnostics]. Modern information technologies and cybersecurity: Proceedings of the Scientific and Practical Conference, Zhytomyr. pp. 195-196.

  Періодичні видання (статті)

  Чорний М. В., Купріненко О. М., Матузко Б. П. Формалізація «еталонного» механіка-водія в системі оцінювання рівня базової підготовки з водіння бойових машин на тренажерах. Військово-технічний збірник. Львів, 2019. № 21. С. 78–86. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.21.2019.78-86. (дата звернення: 15.04.2020).

  Chornyi M.V., Kuprinenko O.M. and Matuzko B.P. (2019), "Formalizatsiia «etalonnoho» mekhanika-vodiia v systemi otsiniuvannia rivnia bazovoi pidhotovky z vodinnia boiovykh mashyn na trenazherakh" [Formalization of the "reference" driver-mechanic in the system of assessment of the level of basic training in driving combat vehicles on simulators]. Military Technical Collection. Lviv, 2019. Issue № 21. pp. 78–86. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.21.2019.78-86. (Accessed 15 April 2020). [in Ukrainian].

  Електронні ресурси

  Постанова КМУ від 11 грудня 1999 р. № 2294  «Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території  України та взаємодію під час їх виконання». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2294-99-п. (дата звернення: 15.11.2019).

  Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), "Postanova KMU vid 11 hrudnia 1999 r. № 2294 "Pro uporiadkuvannia robit z vyiavlennia, zneshkodzhennia ta znyshchennia vybukhonebezpechnykh predmetiv na terytorii Ukrainy ta vzaiemodiiu pid chas yikh vykonannia" [Resolution of December 11, 1999 № 2294 "On streamlining the detection, disposal and destruction of explosives on the territory of Ukraine and interaction during their implementation"]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2294-99-п. (Accessed 15 November 2019). [in Ukrainian].

  Бойовий статут

  Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина III (взвод, відділення, екіпаж танка). Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Київ, 2010. 259 с.

  The Armed Forces of Ukraine (2010), "Boiovyi statut Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy. Chastyna III (vzvod, viddilennia, ekipazh tanka)" [Combat Charter of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part III (platoon, division, tank crew)]. Kyiv, 259 p. [in Ukrainian].

  Технічн. опис інструкція

  з експл.

  Боевая машина пехоты БМП-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть 2 - Москва: Военное издательство, 1988. 325 с.

  Infantry fighting vehicle IFV-2. (1988), "Boevaia mashyna pekhoty BMP-2. Tekhnycheskoe opysanye y ynstruktsyia po ekspluatatsyy. Chast 2" [Technical description and operating instructions. Part 2]. Voennoe yzdatelstvo, Moskva, 325 p. [in Russian].

   

 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

  ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

  Обсяг рукопису – від 3 до 13 сторінок українською або англійською мовами. Статті, написані англійською мовою на високому професійному рівні, мають пріоритет під час розгляду та публікації. Для запрошених статей – обсяг до 20 сторінок.

  Для публікації необхідно представити статтю в електронній формі (формат Microsoft Word 2003) з роздрукованим екземпляром, підписаним усіма авторами статті.

   

  До рукопису додаються:

  - акт експертизи про наявність або відсутність інформації з обмеженим доступом;

  - витяг із протоколу засідання кафедри (підрозділу);

  - супровідний лист (для авторів з інших установ та організацій).

   

  Матеріали, що оформлені неохайно і не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не розглядаються. Рукописи, не прийняті до друку або відхилені редакцією, авторам не повертаються.

   

  Відповідальність за якість і зміст статті несуть автор, кафедра (підрозділ).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.