DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.14.2016.18-25

Моделювання та програмна реалізація процесу планування вантажоперевезень у військовій логістиці

T. A. Matveychuk

Анотація


У статті побудовано та досліджено базовий варіант моделі планування вантажоперевезень. Вона складається з послідовності окремих підзадач та системи спрощуючих припущень, що дозволяє вирішувати поставлену задачу в умовах багатокритеріальності і наявності часових обмежень. Для складання поетапного плану перевезень вантажів запропоновано зведений алгоритм розв'язання базової задачі з організації вантажопотоку. Для реалізації розглянутих ідей розроблено і протестовано прикладну програму для знаходження у транспортній мережі оптимального маршруту перевезення вантажів від одного відправника декільком споживачам.

Ключові слова


планування вантажоперевезень; оптимальний маршрут; модель; граф; логістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Land H. and Doig A.G. An automatic method of solving discrete programming problems, – 1960 – Р. 497-520.

Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов: Пер с англ / Д Бенсон, Дж. Уайтхед // –М.:Транспорт, 2002. – 158 с.

Гаджинский А.М. Основы логистики: Учеб. пособие / А.М. Гаджинский // М.: Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1999. – 230 с.

Глогусь О.В. Логістика: Навч. посіб./ О.В. Глогусь // Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 166 с.

Денисенко М.П., Левковець П.Р., Михайлова Л.І. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / М.П. Денисенко, П.Р. Левковець, Л.І. Михайлова // К.: Центр учбової літератури, 2010. – 323 с.

Житков, В.А. Методы оперативного планирования грузовых автомобильных перевозок / В.А. Житков, К.В. Ким // М: Транспорт, 2002. – 183 с.

Кормен Т. Частина VI. Алгоритми для роботи з графами / Кормен Т. // Алгоритми: побудова й аналіз. – М.: «Вільямс», 2006. – С..47-51.

Курганов В.М. Логистические транспортные потоки. / В.М. Курганов // М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 253 с.
Copyright (c) 2020 T. A. Matveychuk

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.