DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.31-38

Обґрунтування методів моделювання процесів функціонування перспективного озброєння

A. N. Kuprinenko

Анотація


Показано, що точний кількісний аналіз процесів функціонування перспективного озброєння в реальних задачах не має практичного значення. Обґрунтовано доцільність застосування для моделювання цих процесів методів нечіткої логіки.


Ключові слова


моделювання; процеси функціонування перспективного озброєння; нечітка логіка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Чепков І.Б. Значення оперативно-тактичних вимог для розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ / Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: матеріали Другої Всеукр. Наук.-техн. конф., 28-29 квітня 2009 р. – Львів: ЛІСВ, 2009. – С.25-28.

Пальчук М.М. Деякі проблемні питання оснащення Збройних Сил України та інших військових формувань сучасними озброєннями та військовою технікою, виявлені в ході оборонного огляду в Україні, та можливі шляхи їх вирішення / Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки: матеріали наук.-техн. конф., 16-17 грудня 2010 р. – К.: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2010. – С.15-17.

Квейд Э. Анализ сложных систем / Э. Квейд. – М.: Советское радио, 1969. – 520 с.

Фендриков М.Н., Яковлев В.И. Методы расчетов боевой эффективности вооружения / М.Н. Фендриков, В.И. Яковлев. – М.: Воениздат, 1971. – 224 с.

Вентцель Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель. – М.: Советское радио, 1972. – 552 с.

Чуев Ю.В. Прогнозирование в военном деле / Ю.В. Чуев, Ю.Б. Михайлов. – М.: Воениздат, 1975. – 279 с.

Абчук В.А. Справочник по исследованию операций / В.А. Абчук, Ф.А. Матвейчук, Л.П. Томашевський. – М.: Воениздат, 1979. – 368 с.

Мартыщенко Л.А. Методы военно-научных исследований в задачах разработки и испытания вооружения / Л.А. Мартыщенко, В.В. Панов. – Ч.1. – М.: МО, 1981. – 280 с.

Оценка эффективности огневого поражения ударами ракет и огнем артиллерии / Под ред. А.А. Бобрикова. – СПб.: «Галея Принт», 2006. – 424 с.

Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и FuzzyTECH / А. Леоненков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 716 с.

Жеребин А.М. Модель боевых действий для оценки эффективности перспективного авиационного вооружения / А.М. Жеребин, Н.И. Зурабьян // Вестник Московского авиационного института. – 2009. – Т.16. – № 4. – С. 8-13.

Супрун В.П. Применение полумарковского процесса к обобщению одной модели боевого функционирования артиллерийского комплекса / В.П. Супрун, А.А. Вакал // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – 2009. – № 3. – С. 9-11.

Купріненко О.М. Аналіз методів обґрунтування оперативно-тактичних вимог до перспективних систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки / О.М. Купріненко // Військово-технічний збірник. – 2011. – №1(4). – С. 10-14.

Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей / Б.В. Гнеденко. – М.: Наука, 1988. – 448 с.

Тутубалин В.Н. Границы применимости (вероятносно-статистические методы и их возможности) / В.Н. Тутутбалин. – М.: Знание, 1977. – 63 с.

Анипко О.Б., Борисюк М.Д., Бусяк Ю.М. Концептуальное проектирование объектов бронетанковой техники: монография / О.Б. Анипко, М.Д. Борисюк, Ю.М. Бусяк – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 196 с.

К вопросу о методологии математического моделирования операций / М.В. Сергеев, Х.И. Лейбович, Р.М. Юсупов, В.П. Сорокин // Военная мысль. – 1988. – №12. – С. 47-52.

Михайлов Ю.Б. Проблемы военно-научных исследований по обоснованию систем вооружения Сухопутных войск России / Ю.Б. Михайлов // Военная мысль, 1993. – № 5. – С. 51-57.

Платонов В.Ф. Полноприводные автомобили / В.Ф. Платонов. – М.: Машиностроение, 1989. – 312 с.

Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде; [пер. с англ. Н.И. Ринго]. – М.: Мир, 1976. – 165 с.

Купріненко О.М. Обґрунтування тактико-технічних вимог до перспективних зразків озброєння та військової техніки з використанням нечітких множин / О.М. Купріненко, В.А. Голуб // Військово-технічний збірник. – 2009. – № 1. – С. 43-46.
Copyright (c) 2019 A. N. Kuprinenko

ISSN: 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2019.