DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.19.2018.28-32

Адаптивне планування в інтересах розвитку зразків ракетно-артилерійського озброєння

M. Y. Mokrockiy, R. S. Shostak

Анотація


У статті представлені основні вимоги та підходи до адаптивного планування, які можуть бути використані в системі воєнного призначення. На основі аналізу концептуальних основ теорії адаптації та адаптивних систем виділені основні характеристики щодо властивостей адаптивності. Визначені   необхідні елементи для розроблення адаптивного плану в інтересах розвитку зразків ракетно-артилерійського озброєння. Наведена типова структура адаптивного плану в інтересах розвитку зразків ракетно-артилерійського озброєння, яка передбачає застосування стратегічного аналізу – SWOT-аналізу, цілепередбачення, моделювання обрису бажаного стану, індикаціювання й експертного аналізу.

Ключові слова


система воєнного призначення; адаптивне планування; адаптивний план заходів; ракетно-артилерійське озброєння

Повний текст:

PDF

Посилання


О.О. Дубровіна. Забезпечення економічної безпеки України у сфері оборони. – URL: http:// nato.pu.if.ua/1/16.rtf.

Принципи побудови ефективної економічної стратегії. Електронна бібліотека підручників. – URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-1470.

Монографія. – URL: http://old.niss.gov.ua/book/ jalilo_mon/r1.htm.

О. Пономаренко. Системные методы в экономике, менеджменте, бизнесе. – К.: Основы, 1997. – 390 с.

Советский энциклопедический словарь / гл. ред. С. М. Ковалев. – М.: Сов. энциклопедия, 1979. – 1 600 с.

Г.В. Строкович. Адаптивність як основа довгострокового функціонування підприємства. Вчені записки ХГУ «НУА». с. 347-354. – URL: http://ukdocz.com/doc/35431/udk-658.012.23-g.-v.-strokovich-adaptivnіst._yak-osnova.

І.В. Боговик. Питання адаптації корпорації до зовнішнього середовища. – URL: http:// www.rusnauka.com / 33_PRNIT_2012/Economics/6_119616.doc.htm.

Ю.Г. Лысенко, П.В. Егоров, Г.С. Овечко, В.Н. Тимохін. Экономическая кибернетика: Уч. пособие; изд. 2-е, Донецкий национальный университет. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 516 с.

П.С. Мартинюк. Економічна кібернетика: Опорний конспект (для студентів спеціальності “Економічна кібернетика” денної та заочної форм навчання). – Вінниця: ВФЕУ, 2007. – 83 с.

Т.В. Гринько. Теоретико-методологічні засади адаптивного інноваційного розвитку. – URL: http:// nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_1_23.pdf.

О.М. Ястремська, Г.В. Верещагіна, О.В. Авраменко та ін. Управління життєдіяльністю підприємств промисловості: монографія за заг. ред. докт. екон. наук, професора Ястремської О. М., канд. екон. наук, доцента Верещагіної Г.В. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 432 с. – URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream.pdf.

Ю.В. Суховерха. Адаптація як інструмент впливу на підприємства: теоретичний аспект. – URL: http://www.pdaa.edu.ua.

А.А. Остень, О.Р. Виноградова. Теоретические основы адаптивного планирования производства. – Науковий вісник, Чернігівський державний інституту економіки та управління (ЧДІЕУ). – № 3 (4), 2009, с. 101–107. – URL: http://nvisnik.geci.cn.ua/ pdf/2010/nv_3/ohten.pdf.

Концептуальні основи побудови адаптивних систем управління знаннями ВНЗ / Г.О. Ус // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. С. 12-22. – URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsuem_2013_2_4.pdf.

О.О. Костюк. Управління за аналогіями документообігом віртуального підприємства на базі класифікації станів. – с. 284-293 / – URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/12087/1/27.pdf.

Н.П. Любомудрова, Н.В. Смолінська, І.І. Грибик. Роль організаційної культури в забезпеченні ефективної трудової адаптації персоналу підприємства. – URL: http:// vlp.com.ua/ files/47_3.pdf.

М.3. Мальський, М.М. Мацях. Теорія міжнародних відносин: Підручник, 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 461 с. – URL: http://www.megos.org.ua/navczannia/miznarodni.vidnosyny.4.5.html.

Г.М. Захарчин, Ю.А. Андрійчук. Планування інноваційної діяльності: альтернативи і етапи. – Актуальні проблеми економіки. – № 5(131), 2012. – с. 169–175.

М.А. Малахов. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історико-психологічний аналіз виникнення поняття адаптації у науковій думці. – URL: http://papers.univ.kiev.ua.

І.В. Науменко, М.Ю. Мокроцький, О.М. Авдєєва. Методика обгрунтування можливості продовження термінів придатності артилерійських боєприпасів з використанням методу SWOT-аналізу. Збірник наукових праць. – № 1 (60). ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2016. – с.138–146.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM


Copyright (c) 2020 M. Y. Mokrockiy, R. S. Shostak

ISSN (Online): 2708-5228, ISSN (Print): 2312-4458 © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 2009-2020.